Berekeningen Brandveiligheid

DMS+ is uw partner voor alle onderstaande acties.

Brandoverslagberekening NEN6068

Het Bouwbesluit stelt eisen binnen welke tijdsduur een brand zich redelijkerwijs niet mag uitbreiden naar een ander brandcompartiment. Hiertoe dienen zowel branduitbreidingstrajecten binnenin het gebouw (branddoorslag) beschouwd te worden als branduitbreidingstrajecten via de buitenlucht (brandoverslag) Voor het bepalen of brandoverslag plaatsvindt, is door het Bouwbesluit de rekenmethodiek van de NEN6068 aangestuurd.

DMS Brandbeveiliging kan voor u middels het algemeen geaccepteerde softwarepakket Pintegraal een brandoverslagberekening uitvoeren op basis van NEN6068. De rapportage brandoverslag kan een vereist onderdeel zijn van de aanvraag omgevingsvergunning.

CFD-berekening - FDS

De bouwwerken binnen onze fysieke leefomgeving worden almaar complexer en groter in omvang. Vaak blijkt, dat deze bouwwerken niet meer binnen de prescriptieve regels van het Bouwbesluit passen. Het is dan noodzakelijk om bij het bevoegd gezag aan te tonen, dat met het ontwerp een gelijke mate van veiligheid is geborgd, zoals is bedoeld met de prestatie-eisen die zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Bij gebouwen met een complexe geometrie zoals bijvoorbeeld atria, parkeergarages, concertgebouwen, stadions, etc kan, middels een stromingsmodel, onderzocht worden op welke wijze rook en warmte zich door de ruimte voortbewegen. Middels de resultaten uit deze berekeningen kan worden beoordeeld of de vluchtveiligheid van personen in voldoende mate geborgd is. Ook kan middels CFD-berekeningen onderzocht worden of ruimten voldoen aan de criteria om aangemerkt te worden als niet besloten ruimte (bijv. galerijen).

DMS Brandbeveiliging beschikt over het geavanceerde softwarepakket Fire Dynamics Simulator en kan voor u een CFD-onderzoek uitvoeren. De CFD-rapportage kan onderdeel zijn van de aanvraag omgevingsvergunning.

Evacuatieberekening - Pathfinder

Het gebruik van de gebouwen in onze fysieke leefomgeving wordt steeds intensiever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voormalige industriehal, kerkgebouw of zwembad die naast het oorspronkelijke gebruik, dienst doet als (tijdelijke) evenementenlocatie. Vaak betekent dit een verhoging van de bezoekersaantallen in het bouwwerk, welke niet meer strookt met de oorspronkelijke uitgangspunten zoals opgenomen in de wet- en regelgeving. Opdat de veiligheid van gebruikers in voldoende mate geborgd is, kan middels een evacuatieberekening, al dan niet in combinatie met een vultijdenmodel of CFD-berekening, onderzocht worden of gebruikers tijdig het gebouw kunnen verlaten.

DMS Brandbeveiliging kan voor u een geavanceerde evacuatieberekening uitvoeren, waarmee het gebruik van een bouwwerk geoptimaliseerd kan worden. De evacuatieberekening kan als bijlage aan de omgevings- of evenementenvergunning worden toegevoegd.

Grote brandcompartimenten - NEN6060

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de maximale omvang van een brandcompartiment. Deze omvang is afgestemd op de inzet van de brandweer bij een normatief brandscenario. Deze maximaal toelaatbare omvang kan opgerekt worden door het leveren van een maatwerkoplossing in de vorm van een NEN6060-berekening (ook: vuurlastberekening). Door het gebruik in overeenstemming te brengen met de brandpreventieve voorzieningen, zijn brandcompartimenten van enkele malen groter mogelijk, als die met de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit zijn toegelaten.

Doordat een maatwerkoplossing geleverd wordt van gebruik en brandpreventieve voorzieningen, maakt de rapportage NEN-6060 onlosmakelijk onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Opvang- en doorstroomcapaciteit berekening

De gebouwen in onze fysieke leefomgeving worden opgericht met een bepaalde bestemming, zoals bijvoorbeeld kantoor, theater, ziekenhuis, supermarkt of zwembad. Afhankelijk van de gebruiksfunctie en de gewenste personenaantallen, moet het bouwwerk voorzien zijn van een bepaalde uitgangsbreedte, opdat gebruikers snel en veilig het bouwwerk kunnen verlaten.

DMS Brandbeveiliging kan voor u, middels het algemeen geaccepteerd softwarepakket OntruiMR, een evacuatieberekening uitvoeren, op basis van de Regeling Bouwbesluit. De rapportage kan een vereist onderdeel zijn van de aanvraag omgevingsvergunning

Vultijdenmodel - BRISK

Het Bouwbesluit is geschreven op ruimten met een standaard hoogte van 2,6 meter. Afhankelijk van de omvang, zal een dergelijke ruimte zich relatief snel vullen met verbrandingsgassen en rook. Niet ieder bouwwerk is fysiek en/of in het gebruik gelijk. Deze fysieke en gebruikskenmerken van een gebouw, bepalen immers hoe snel een ruimte zich, bij een calamiteit, vult met rook en andere toxische en/of narcotische gassen. Deze tijd, die een ruimte nodig heeft om zich te vullen met rook en verbrandingsgassen, kan gebruikt worden voor de evacuatie van de in het bouwwerk aanwezige personen. Als gevolg van maatwerkoplossingen kan met minder brandscheidingen volstaan worden, of kunnen meer bezoekers worden toegestaan in het bouwwerk.

Voor bouwwerken met een relatief eenvoudige geometrie kan DMS Brandbeveiliging voor u, middels een Vultijdenmodel, een maatwerkoplossing leveren. Voor bouwwerken met een complexere geometrie, is een stromingsanalyse middels CFD noodzakelijk. Als onderdeel van de maatwerkoplossing maakt de rapportage Vultijdenmodel onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.

Vuurlastberekening

De eisen voor de weerstand tegen bezwijken van bouwconstructies en de brandwerendheid van brandcompartimenten zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Op basis van een lage permanente vuurlast (<500MJ/m²), kan voor bepaalde situaties, een reductie van 30 minuten worden toegepast op de brandweerstand.

DMS Brandbeveiliging kan, middels een vuurlastberekening, onderzoeken of de vuurlast van het bouwwerk minder dan 500 MJ/m² bedraagt. Bij realisatie kan hierdoor een reductie van 30 minuten op de brandweerstand verkregen kan worden De vuurlastberekening maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.