Diensten

DMS+ is uw partner voor alle onderstaande acties.

Gebouwscan

Een gebouwscan vormt de eerste stap in het veiligheidsproces. Het gaat er om dat de status van het veiligheidsniveau inzichtelijk wordt gemaakt.

Beheer en onderhoud

Als een gebouw een voldoende veiligheidsniveau heeft het zaak om dit ook zo te houden.

De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de brandveiligheid binnen het gebouw. De eigenaar moet ervoor zorgen dat het gebouw voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen zoals gesteld is in het Bouwbesluit 2012. Of een gebouw brandveilig is, is afhankelijk van de bouwkundige staat van het gebouw, installatietechnische en organisatorische voorzieningen en het feitelijke gebruik ervan. DMS+ ondersteunt u met het beheer van de brandveiligheid in het gebouw.

Daarom dient er een plan voor beheer en onderhoud te zijn. Zaken die daarbij een rol spelen zijn het vastleggen van acties in een logboek, het zo veel mogelijk automatiseren van de planning van beheer en onderhoud (zodat niets vergeten wordt) en natuurlijk het geheel zo kosteneffectief mogelijk laten verlopen.

Brandveiligheidsplan

Een brandveiligheidsplan bestaat minimaal uit een plan van aanpak, een omschrijving van de eisen waaraan nog niet helemaal voldaan wordt, de mogelijke oplossingsrichtingen met een kostenoverzicht voor de korte en/of lange termijn.

Keuzemoment

De ondernemer die DMS+ opdracht geeft tot een safetyscan (brandveiligheidsplan of gebouwscan) maakt zelf de keuze welke verbetervoorstellen hij wenst uit te voeren en op welke wijze. DMS+ heeft hierbij wel een wettelijke taak. Indien niet aan de geldende wettelijke voorschriften wordt voldaan zal dit gemeld worden aan de opdrachtgever.

Door de juiste risico benadering in relatie tot het aandragen van een gelijkwaardige oplossing volgens het bouwbesluit kunnen we zonder afbreuk van veiligheid een gebouw brandveilig maken en in stand houden.

Uitwerkingsplan

DMS+ zal op basis van de keuzes van de ondernemer een uitwerkingsplan opstellen. Hierin staan de vervolgstappen uitgewerkt, inclusief de partijen die dit gaan uitvoeren en in veel gevallen ook een begroting. DMS+ blijft gedurende de uitvoering de adviseur van de opdrachtgever en zit naast hem aan tafel.

Oplevering

Na de uitvoering, als het gebouw brandveilig is en voldoet aan alle wettelijke eisen zorgt DMS+ voor een goede documentatie van de veiligheidsstaat van het gebouw. Deze documenten zijn erg gewild bij verzekeraars en zorgen voor de laagst mogelijke premie.

Blusmiddelen

Wij verkopen geen brandblusmiddelen en onderhouden ze ook niet. Daar zijn diverse uitvoerende organisaties voor, waar wij goede contacten mee onderhouden. DMS+ adviseert uiteraard wel over de meest geschikte blusmiddelen in het Brandveiligheidsplan.

Bouwplantoetsing

Steeds meer architecten betrekken een brandveiligheidsadviseur al tijdens de ontwikkeling van een gebouw (bijvoorbeeld een zorgcomplex). Advies in deze fase betekent het voorkomen van erg dure en ingrijpende aanpassingen tijdens de bouw of oplevering. DMS+ kijkt graag mee over de schouder van de architect en ondersteunt vanuit zijn eigen vakgebied c.q. expertise.

Overheden en instanties

DMS+ wordt regelmatig als vraagbaak voor gemeenten, brandweer en veiligheidsdiensten ingezet. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren goede contacten met de overheden en brandweerkorpsen ontstaan.

Programma van Eisen brandmeldontruimingsinstallatie

Uitgangspunten van de (technische) installatie worden vastgelegd in een handzaam document dat voldoet aan alle wettelijke eisen; met hierbij een link naar het ontruimingsplan.

Bij voorkeur als de bouw of verbouwing zich nog in een planstadium bevindt. Want juist dan kunnen wij meedenken over de eisen die de wetgever en de normen stellen. Dat levert een maatwerk Programma van Eisen (PvE) op, dat sneller door de eisende partij(en) wordt geaccepteerd.

Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan omschrijven wij de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft, incl. een instructie voor vaste ‘gebruikers’ en gasten.

Om het plan compleet te maken worden er oefenschema’s en plattegronden toegevoegd.

Vluchtweg plattegronden worden vaak gebruikt om aanwezige gasten duidelijk te maken waar zij zich bevinden en hoe te handelen tijdens een calamiteit.

DMS+ is gespecialiseerd in het maken van vluchtwegplattegronden volgens de geldende normering en richtlijnen.

NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten / Gelijkwaardigheid

DMS+ heeft veel ervaring met advisering en uitvoering van brandbeveiliging in het kader van wetgeving voor bijzondere compartimenteringen. Wij zoeken naar oplossingen Out of the Box, die uiteraard wettelijk verantwoord, maar vooral kosteneffectief zijn. Om dit te realiseren kunnen we gebruik maken van de NEN 6060 bepalingsmethode.

Opleiding beheerder brandmeld-ontruimingsinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid. DMS+ is gespecialiseerd in het geven van de opleiding beheerder brandmeldinstallatie, dit kan op locatie geschieden en optioneel uitgebreid worden met een praktijk training waarbij uw eigen brandmeldinstallatie centraal staat.