DMS+ is uw partner bij berekeningen

Brandoverslagberekening
NEN 6068

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan de tijd waarin een brand zich redelijkerwijs niet mag uitbreiden naar een ander brandcompartiment. Dit geldt zowel voor branduitbreidingstrajecten binnenin het gebouw (branddoorslag) als branduitbreidingstrajecten via de buitenlucht (brandoverslag). Voor de bepaling van deze trajecten is door het Bbl de rekenmethodiek van de NEN 6068 aangewezen.

DMS+ kan door middel van het softwarepakket Pintegraal een brandoverslagberekening uitvoeren op basis van NEN 6068. De Rapportage Brandoverslag kan een vereist onderdeel zijn van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Evacuatieberekening - Pathfinder

Gebouwen in onze fysieke leefomgeving worden steeds intensiever gebruikt. Denk hierbij aan een voormalige industriehal, kerkgebouw of zwembad die naast het oorspronkelijke gebruik, dienst kunnen gaan doen als (tijdelijke) evenementenlocatie. Vaak betekent dit een verhoging van het bezoekersaantal in het bouwwerk, dat niet meer strookt met de uitgangspunten zoals die oorspronkelijk waren opgenomen in de wet- en regelgeving. Uit een evacuatieberekening, al dan niet in combinatie met een vultijdenmodel of CFD-berekening blijkt of gebruikers tijdig het gebouw kunnen verlaten.

DMS+ kan een geavanceerde evacuatieberekening uitvoeren, zodat het gebruik van een gebouw geoptimaliseerd kan worden. De evacuatieberekening kan als bijlage aan de omgevings- of evenementenvergunning worden toegevoegd.

Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit

De gebouwen in onze fysieke leefomgeving worden opgericht met een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld als kantoor, theater, ziekenhuis, supermarkt of zwembad. Afhankelijk van de gebruiksfunctie en het gewenste personenaantal, moet het bouwwerk voorzien zijn van een bepaalde uitgangsbreedte, opdat gebruikers snel en veilig het bouwwerk kunnen verlaten.

DMS+ kan met softwarepakket OntruiMR, een evacuatieberekening uitvoeren, op basis van de Bbl. De rapportage kan een vereist onderdeel zijn van de aanvraag omgevingsvergunning.

Vuurlastberekening

De eisen voor de weerstand tegen het bezwijken van bouwconstructies en de brandwerendheid van brandcompartimenten zijn vastgelegd in het Bbl. Op basis van een lage permanente vuurlast (500 MJ/m²), kan bij bepaalde situaties, een reductie van 30 minuten worden toegepast op de brand-weerstand.

DMS+ kan met een vuurlastberekening onderzoeken of de vuurlast van het bouwwerk 500 MJ/m² bedraagt. De vuurlastberekening maakt deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.

CFD-berekening - FDS

De bouwwerken binnen onze fysieke leefomgeving worden alsmaar complexer en groter in omvang. Vaak blijkt dat deze bouwwerken niet meer binnen de voorgeschreven regels van het Bbl passen. Het is dan noodzakelijk om bij het bevoegd gezag aan te tonen dat met het ontwerp de veiligheid gewaarborgd blijft, zoals voorgeschreven in het Bbl.

Bij gebouwen met een complexe geometrie zoals atriums, parkeergarages, concertgebouwen en stadions, kan met een stromingsmodel onderzocht worden hoe rook en warmte zich door de ruimte voortbewegen. Uit de resultaten blijkt of de vluchtveiligheid van personen voldoende gewaarborgd is. Ook kan met CFD-berekeningen onderzocht worden of ruimten voldoen aan de criteria om aangemerkt te worden als niet-besloten ruimte (bijv. galerijen).

DMS+ kan met softwarepakket Fire Dynamics Simulator een CFD-onderzoek uitvoeren. De CFD-rapportage kan onderdeel zijn van de aanvraag omgevingsvergunning.

Grote brandcompartimenten - NEN 6060

In het Bbl zijn eisen opgenomen voor de maximale omvang van een brandcompartiment. Deze omvang is afgestemd op de inzet van de brandweer bij een normatief brandscenario. Deze maximaal toelaatbare omvang kan opgerekt worden door een maatwerkoplossing in de vorm van een NEN 6060-berekening (ook: vuurlastberekening). Door het gebruik in overeenstemming te brengen met de brandpreventieve voorzieningen, zijn brandcompartimenten van enkele malen groter mogelijk, als die volgens de prestatie-eisen uit het BBL zijn toegelaten.

Bij een maatwerkoplossing en met brandpreventieve voorzieningen, maakt de rapportage NEN 6060 onlosmakelijk onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Vultijdenmodel - BRISK

Het Bbl is geschreven voor ruimten met een standaardhoogte van 2,6 meter. Afhankelijk van de omvang, kan een dergelijke ruimte zich relatief snel vullen met verbrandingsgassen en rook. Niet ieder bouwwerk is wat betreft fysiek en in het gebruik gelijk. De fysieke en gebruikskenmerken van een gebouw bepalen hoe snel een ruimte zich bij een calamiteit vult met rook en andere toxische en/of narcotische gassen. De tijd die nodig is totdat een ruimte zich heeft gevuld met rook en verbrandingsgassen, kan gebruikt worden voor de evacuatie van de in het bouwwerk aanwezige personen. Met maatwerkoplossingen kan met minder brandscheidingen volstaan worden, of kunnen meer bezoekers worden toegestaan in het bouwwerk.

Voor bouwwerken met een relatief eenvoudige geometrie kan DMS+ met een Vultijdenmodel een maatwerkoplossing leveren. Voor bouwwerken met een complexere geometrie is een stromingsanalyse middels CFD noodzakelijk. Als onderdeel van de maatwerkoplossing maakt de rapportage Vultijdenmodel deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.